.jpg

Aprende a realizar a declaración da renda

 • Data inicio: 07/01/2021

 • Data fin: 15/01/2021

 • Duración: 35 horas

 • Modalidade: Teleformación

CONTIDOS

I.- I. R. P. F: CUESTIÓNS XERAIS: 

 • Os rendementos do traballo. 

 • Os rendementos do capital. 

 • Os rendementos das actividades económicas 

 • As ganancias e perdas patrimoniais. 

 • As imputacións de renda establecidas por lei Delimitación negativa do feito impoñible: rendas exentas e non suxeitas (Art. 7 Lei IRPF e outras disposicións) 

II.- SUXEICIÓN: ASPECTOS PERSOAIS 

 • Son contribuíntes polo IRPF (Art. 8 Lei IRPF) 

 • Tributación individual ou conxunta 

III.- INTEGRACIÓN E COMPENSACIÓN DE RENDAS 

IV.- DETERMINACIÓN DA BASE  LIQUIDABLE 

 • Xestión do I. R. P. F.  

 • Os pagos a conta do I. R. P. F. 

V. -TRÁMITES E FORMAS DE PRESENTACIÓN